لوگو کلینیک فارابی

دکتر مجتبی مخملی

درباره پزشک

دکترای تخصصی متخصص اعصاب و روان (روانپزشک و روان درمانگر) دارای بورد تخصص اعصاب و روان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 16:30 - 19:00 کوثر 2 و 4 رزرو

دکتر مجتبی مخملی،دکترای تخصصی متخصص اعصاب و روان (روانپزشک و روان درمانگر)
دارای بورد تخصص اعصاب و روان.