لوگو کلینیک فارابی

مراقبت های اولیه

مراقبت اولیه

مراقبت های اولیه

مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) عمده نیازهای بهداشتی یک فرد را در طول زندگی‌اش برطرف می‌کند که شامل سلامتی جسمی، ذهنی واجتماعی است و به جای بیماری محور، مردم محوراست. مراقبت‌های بهداشتی اولیه یا PHC رویکردی درکل جامعه است که شامل ارتقاء سلامت، پیشگیری از بیماری، درمان، توانبخشی ومراقبت تسکین دهنده است.
رویکرد مراقبت‌های بهداشتی اولیه ازسه بخش شامل تامین نیازهای بهداشتی مردم در طول زندگی، پرداختن به عوامل اصلی‌تر بهداشت از طریق سیاست و اقدام چند بخشی؛ و توانمند سازی افراد، خانواده‌ها و جوامع برای برعهده گرفتن مسئولیت سلامتی خود تشکیل شده است.
با فراهم کردن وتامین مراقبت در جامعه وهمچنین مراقبت ازطریق جامعه،PHC نه تنها نیازهای بهداشت فردی و خانواده را، بلکه مسئله مهم تروگسترده ‌تر بهداشت عمومی و نیازهای تعریف شده جوامع را برطرف می‌کند.